Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegeven met Rijschool Kool. Ze gelden voor iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen. Heb je vooraf vragen onderstaande informatie kan je gerust contact met ons opnemen.

Artikel 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De tijdsduur van de te geven rijles wordt volledig benut voor het geven van rijles.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


Artikel 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht als er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, vakantie, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Als de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.


Artikel 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalingen dienen te worden voldaan voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de betaaltermijn uiterlijk twee weken na de termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

-a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

-b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5 Als als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig hebt benut dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketuurprijs.

3.6 De rijschool heeft het recht tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden en met uitzondering van onderbrekingen van de cursus langer dan 6 maanden.


Artikel 4 Rijexamen, herexamen en Tussentijdse Toets

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.


Artikel 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).

b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.


Artikel 6 Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.


Artikel 7 Lespakketten

7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets, rijexamen of herrijexamen worden gereserveerd of afgenomen. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij extra lesuren die betaald moeten worden).


Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

-a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

-b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

-c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

-d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.